»Stoffe«, analog C-Print, 100 x 120 cm

»Fleisch«, analog C-Print, 90 x 120 cm

»Spiegel«, analog C-Print, 56 x 71 cm

»Pflanzen«, analog C-Print, 56 x 72 cm

»Tiere«, analog C-Print, 56 x 72 cm